Know your Miko!


Fake Miko, Toei Studio Park:

Staff cosplay at Toei Studio Park

Real Miko, Kasuga Taisha shrine:

Miko at Kasuga Taisha

Still no miko magic on display, sadly…